PGD Hà Tiên

  • Địa chỉ: 16 Trần Hầu, Đông Hồ, tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: (0773).260.230
  • Số Fax: (0773).260.300
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hà Tiên