PGD Cam Lâm

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
  • Số điện thoại: (058) 3983 788 - 3983 789
  • Số Fax: (058) 3983 786
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Lâm