PGD Phú Thái

  • Địa chỉ: Phú Thai, Kim Thành
  • Số điện thoại: (0320).3.726 388
  • Số Fax: (0320).3.726.389
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phú Thái