PGD Phan Rí Cửa

  • Địa chỉ: 239 Thống Nhất, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận
  • Số điện thoại: (062) 3 972 699
  • Số Fax: (062) 3 972 686
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Rí Cửa