Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Trà Vinh

Điểm đặt máy ATM Sacombank Trà Vinh

Huyện Càng Long 1 địa điểm
Huyện Cầu Kè 1 địa điểm
Huyện Cầu Ngang 1 địa điểm
Huyện Tiểu Cần 2 địa điểm
Huyện Trà Cú 1 địa điểm
Thành Phố Trà Vinh 1 địa điểm