Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Quảng Nam

Điểm đặt máy ATM Sacombank Quảng Nam

Huyện Núi Thành 2 địa điểm
Huyện Duy Xuyên 3 địa điểm
Huyện Quế Sơn 1 địa điểm
Huyện Đại Lộc 2 địa điểm
Thành Phố Hội An 6 địa điểm
Thành Phố Tam Kỳ 3 địa điểm