Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lạng Sơn

Điểm đặt máy ATM Sacombank Lạng Sơn

Huyện Cao Lộc 1 địa điểm
Huyện Văn Lãng 1 địa điểm
Thành Phố Lạng Sơn 3 địa điểm