Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Hải Dương

Điểm đặt máy ATM Sacombank Hải Dương

Huyện Bình Giang 1 địa điểm
Huyện Cẩm Giàng 1 địa điểm
Huyện Kim Thành 1 địa điểm
Huyện Kinh Môn 1 địa điểm
Thành Phố Hải Dương 6 địa điểm
Thị Xã Chí Linh 1 địa điểm