Mạng lưới ATM Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín An Giang

Điểm đặt máy ATM Sacombank An Giang

Huyện Châu Phú 2 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Chợ Mới 1 địa điểm
Huyện Phú Tân 1 địa điểm
Huyện Tân Châu 1 địa điểm
Huyện Thoại Sơn 2 địa điểm
Huyện Tịnh Biên 1 địa điểm
Thành Phố Long Xuyên 6 địa điểm
Thành Phố Châu Đốc 3 địa điểm